Algemene voorwaarden

Artikel 1: Werkwijze

– Elke Smit zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin Elke Smit gebruikelijk werkt. Voor de stijl van haar werk, zie portfolio(KLIK)

– Elke Smit spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoshoot en/of reportage. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.

– Elke Smit levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Hierbij zal door fotograaf slechts enige nabewerking plaatsvinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen het wegwerken of verminderen van  storende elementen in de omgeving en zaken van tijdelijke aard. Nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met fotograaf en kan extra kosten met zich meebrengen.

– Bij fotoshoots op locatie wordt er altijd rekening gehouden met de weersomstandigheden. Wanneer deze niet optimaal zijn, wordt er minimaal 24 uur voor de fotosessie contact op genomen met de opdrachtgever, om een alternatief te bespreken.

 

Artikel 2: Offertes en facturen

– Voorafgaand aan de  bruiloft of fotosessie ontvangt de klant informatie over de kosten en eventuele reiskosten. Het opvragen van informatie is vrijblijvend.

– Als de klant akkoord gaat met het prijsvoorstel van Elke Smit Fotografie zal Elke Smit een factuur opstellen met de betalingsafspraken. De klant dient na het ontvangst van de factuur deze binnen 14 dagen te betalen. Bij het boeken van de fotosessie en het betalen van de factuur gaat de klant automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.

– De klant dient de  facturen van Elke Smit Fotografie te controleren op eventuele fouten voor deze wordt  betaald. Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.

– Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent Elke Smit een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.

– Indien aannemelijk is dat fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren zal fotograaf dit doorberekenen aan opdrachtgever.

– De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de overeengekomen uurprijs en andere gebruikelijk gehanteerde prijzen.

– Alle door fotograaf genoemde bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders overeengekomen.

– Elke Smit zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische)factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

– Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.

 

Artikel 3:  Producten

– Elke Smit Fotografie hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.

– De online galerie met beelden van de fotoshoot kennen een geschatte levertijd van 12 dagen, tenzij anders overeengekomen.

– Beelden van bruiloften kennen een geschatte levertijd van 6 weken, tenzij anders overeengekomen.

– Digitale fotobestanden worden uiterlijk twee weken nadat ze online beschikbaar zijn gesteld, tevens in jpg-formaat op USB aan opdrachtgever geleverd.

– Fotoproducten worden pas na ontvangst van betaling besteld bij de leverancier.

– Fotoalbums en fotoproducten worden altijd rechtstreeks geleverd aan Elke Smit Fotografie.  Na controle van het product neemt Elke Smit Fotografie contact op met de klant over ophalen of versturen van het product. (Versturen  is op eigen risico)

– Elke Smit Fotografie is  niet verantwoordelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op het beeldscherm van de klant. De klant heeft in dit geval geen recht op een nieuw product of vergoeding.  Elke Smit Fotografie werkt met een gekalibreerd beeldscherm, waardoor de kleuren niet of nauwelijks afwijken van de kleuren van het eindproduct.

– RAW-bestanden worden niet geleverd

 

Artikel 4: Auteursrecht en privacy

– Het auteursrecht van de foto’s berust altijd bij de fotograaf. De foto’s mogen door de klant vrij worden gebruikt voor privé gebruik, maar niet voor commercieel gebruik.

– De foto’s mogen niet worden uitgesneden/bewerkt worden door de klant.

– De foto’s van de reportage mogen worden gebruikt ter promotie van de fotografie van Elke Smit Fotografie mits anders afgesproken.

– Elke Smit zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens openbaar maken of doorgeven aan derden.

 

Artikel 5: Cadeaubonnen

– Fotograaf biedt enkel gepersonaliseerde cadeaubonnen aan.

– Cadeaubonnen zijn daarom niet vatbaar voor het herroepingsrecht en kunnen niet retour gezonden worden.

– Overwaarde van een cadeaubon (bijvoorbeeld wanneer de bon ingeleverd wordt voor een ander type en goedkopere fotoshoot dan vermeld) wordt niet terugbetaald bij inlevering van de bon.

 

Artikel 6: Annulering en opschorting

– Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de fotograaf, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.

– Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.

– Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.

– Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever brengt fotograaf 25% van de overeengekomen totaalprijs in rekening.

– In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor fotograaf niet mogelijk is de opdracht zelf op de de overeengekomen datum uit te voeren, zal fotograaf indien nodig zorgdragen voor een vervangende fotograaf, of indien mogelijk een nieuwe datum overeenkomen.

– Indien door te rechtvaardigen omstandigheden, waaronder doch niet uitsluitend ziekte en extreme weersomstandigheden, het onmogelijk is de opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren, zal niet vaker dan drie maal in overleg een nieuwe datum overeengekomen worden.

– Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of producten.

– Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door fotograaf.

 

Artikel 7: Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

– Fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

– Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door  fotograaf aan opdrachtgever medegedeeld.

– Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.